หนี้สินเยอะ ลองขอท่ าน สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าช

317

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภ าระหนี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด

~

เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพระบรมร าชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าช วงเวียนใหญ่ซึ่งคนที่ไปบนบ านที่นั่น เชื่ อว่าท่ านจะสามารถช่วยเหลือ

ในเรื่องของห นี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นหนี้เป็นสิน ประเท ศจีน

~

จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกร าชจากพม่า

เมื่อครั้งเสี ย กรุงศรีอยุธย า ครั้งที่ 2 พระองค์ไ ม่เพียง

จะได้รับการเทิดทูน อย่ าง สูงจากชนชาวไทย

~

ในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่ อ ว่า บ ารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ในเรื่องการค้าขาย การเรียนการงานหนี้สินจากการค้าข าย

นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบ าน ยังสามารถขอให้ท่ าน ช่วยเรื่องค้าขายการเรียนการงานอีกด้วย

~

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

และหลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแ ก้บ น

ตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าต ากสินมหาร าช

สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าช ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดิน

~

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราช ศั ต รู ที่ต้องเตรียมมี

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดด าบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

2. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

~

3. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

4. โปรดเสี ยงประทัด และเสี ยง ปื น

5. ผู้มีความซื่อสั ตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอดจน ผู้ที่เป็นนัก ร บ รั้วของช าติ

6. พระกระย า หารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่ าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่ นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบ ายศรี และซาแซ

~

8. แต่บ างแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบ ารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพระร าชทานพระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าต ากสิน มหาร าช

ให้ท่องนะโม 3 สามจบ

~

อาราธนา ด ว ง พระวิ ญ ญ าณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ร าชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โช คล าภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโ ชค มหาล าภ สาธุบุญใ หญ่

ขอบคุณ Banjongthailand