fbpx
Knowledges and Entertainments

ใครมองหางานห้ามพลาด กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

18,606

ข่าวดี!!สำหรับใครที่กำลังมองหางาน วันนี้เราก็มีดอกาสดีๆมาให้คว้ากัน สำหรับใครที่เรียนจบ ม3,ม6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี ที่กำลังว่างงาน หรือ เปลี่ยนงานใหม่,นักศึกษาจบใหม่ ทาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ด้วยเงินเดือนสูงถึง 18,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดฯ และได้รับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม

2.การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

3.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่นการประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

4.การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สถานที่ที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง และทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ขอบคุณ ที่มา : siamnews.com