ទំព័រដើម ស្លាក John Dewey

ស្លាក: John Dewey

លោក John Dewey ជាអ្នកទស្សនវិទូជនជាតិអាមេរិក អ្នកចិត្តសាស្ត្រ និងជាអ្នកកែទ្រង់ការអប់រំដ៏មានឥទ្ធិពល

លោក John Dewey លោកបានកើត នៅថ្ងៃទី20 ខែតុលា ឆ្នាំ1859 និងទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃទី1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 1952។ លោក គឺជាអ្នកទស្សនវិទូជនជាតិអាមេរ...

កំពូលទស្សនៈទាំង ១០ ដែលមានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការអប់រំខ្លាំងក្លាបំផុត

ការសិក្សាអំពីទស្សនៈផ្សេងៗរបស់បុគ្គលល្បីល្បាញ អ្នកដែលមានកម្រិតវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ ឬអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតគឺ អាចនឹងជួយផ្លាស់ប្តូរការគិត និ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ