ទំព័រដើម ស្លាក Fan Li

ស្លាក: Fan Li

មេទ័ពរបស់នគរយៀក ហ្វាន លី (Fan Li) ជាអ្នកផ្តល់យុទ្ធសាស្ត្រ​ជួយដល់នគរបានពីស្តេចនគរអ៊ូ

ហ្វាន លី (Fan Li) ជាមេទ័ពជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្តសង្រ្គាមនាចុងសម័យឈុនឈីវ (Spring and Autumn)។ គេបានជួយព្រះចៅ កៅជាន ឬ កូវចៀន ស្តេចនគរ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ