ទំព័រដើម ស្លាក Emmanuel Macron

ស្លាក: Emmanuel Macron

ជីវប្រវត្តិរបស់ លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់បារាំង

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការងារ និងទីកន្លែងកំណើត ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦៖ រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្...
- Advertisement -






អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ