ទំព័រដើម ស្លាក សិទ្ធិមនុស្ស

ស្លាក: សិទ្ធិមនុស្ស

ជីវប្រវត្តិរដ្ឋមន្ត្រីនៃសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស លោក Martin Luther King Jr. ដែលត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាត…...

លោក ម៉ាទីន លូធ័រឃីង ជុន ជារដ្ឋមន្រ្តីបាទីស្ទ និងជាសកម្មជនសង្គមដែលដឹកនាំចលនាសិទ្ឋិស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 19...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ