ទំព័រដើម ស្លាក បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ

ស្លាក: បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ

តើប្រវត្តិវិទ្យា និងបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

តាមធម្មតា មុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមពាក្យសរសេរ និងនិយាយ។ យ៉ាងណាមិញ ការកកើតឡើងជាមុខវិជ្ជាជីវៈជាន់ខ្ពស់ និងក្លាយជាម...
- Advertisement -

អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ