ទំព័រដើម ស្លាក ចិត្តវិទ្យា

ស្លាក: ចិត្តវិទ្យា

សិក្សាអំពីឫស្សគលនៃ “ចិត្តវិទ្យា” ដែលជាចម្ងល់ដ៏ធំក្នុងដួងចិត្តមនុស្ស

ការសិក្សានៅក្នុងផ្នែក "ចិត្តវិទ្យា" ដែលផ្អែកលើចិត្ត គំនិត​ និងអារម្មណ៍...របស់មនុស្ស វាមិនដូចជាការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ​ផ្សេងៗទ...

ការសិក្សាអំពីចិត្តវិទ្យា (Psychology) ឬហៅថា “ការសិក្សាអំពីចិត្តមនុស្ស”

ចិត្តវិទ្យា គឺជាការសិក្សាវិទ្យាសាស្រ្តនៃគំនិតរបស់ខួរក្បាល។ ចិត្តវិទ្យា គឺជាវិន័យចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលទាំងអនុវិស័យជាច្រើននៃការសិក្សាតំ...

តើ “ចិត្តវិទ្យា” គឺជាអ្វី?

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនទាន់អាចពន្យល់ឲ្យសុីជម្រៅ និងច្បាស់លាស់អំពីពាក្យថា "ចិត្តវិទ្យា" នៅឡើយទេ ព្រោះមានការចម្រោងចម...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ