ទំព័រដើម ស្លាក ចិត្តវិទូ

ស្លាក: ចិត្តវិទូ

សិក្សាអំពីឫស្សគលនៃ “ចិត្តវិទ្យា” ដែលជាចម្ងល់ដ៏ធំក្នុងដួងចិត្តមនុស្ស

ការសិក្សានៅក្នុងផ្នែក "ចិត្តវិទ្យា" ដែលផ្អែកលើចិត្ត គំនិត​ និងអារម្មណ៍...របស់មនុស្ស វាមិនដូចជាការសិក្សាតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ​ផ្សេងៗទ...
- Advertisement -


អត្ថបទពេញនិយមបំផុត

ព័តមានទាន់ហេតុការ