ប្រទេសទាំង ២០ ដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតក្នុងលោក

0
333

តើប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោក គឺជាប្រទេសណា? តារាងចំណាត់ថ្នាក់ខាងក្រោមត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុងវិគីភីឌាពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់ផលិតផលរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ 2011 របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រទេសដែលមានអត្រាអំណាចទិញទាបបំផុត (PPP) ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1970 មានព័ត៌មាន លេចចេញពីបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ យោងទៅតាមរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍន៍មនុស្សឆ្នាំ 2010 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាយុកាលមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍បានកើនឡើងពី 59 ឆ្នាំ 1970 ដល់ 70 ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ 2010 ។

ការចុះឈ្មោះចូលរៀនបានកើនឡើងពី 55% ទៅ 70% នៃកុមារដែលមានអាយុចូលរៀននិងមធ្យមសិក្សាទាំងអស់។ ដូចគ្នានេះដែរក្នុងរយៈពេល 40 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ GDP របស់ប្រជាជនម្នាក់ៗកើនឡើងទ្វេដងដល់ជាង 10 ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក។ ប្រទេសក្រីក្រ កំពុងចាប់យកប្រទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់កំពុងធ្វើឱ្យមានវឌ្ឍនភាពលឿនទេ។ ឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយចំនួននៅអនុតំបន់សាហារ៉ាអាហ្វ្រិកមានភាពជឿនលឿនតិចតួច ឬគ្មានដោយសារតែការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិល។

ប្រទេសក្រីក្របំផុតចំនួន 20 ក្នុងពិភពលោក៖

#1. Democratic Republic of the Congo

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 348 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#2. Liberia

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 456 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#3. Zimbabwe

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 487 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#4. Burundi

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ: 615 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#5. Eritrea

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 735 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#6. Central African Republic

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 768 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#7. Niger

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់: 771 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#8. Sierra Leone

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 849 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#9. Malawi

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 860 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#10. Togo

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 899 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#11. Madagascar

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 934 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#12. Afghanistan

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 956 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#13. Guinea

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ: 1.083 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#14. Mozambique

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ: 1.085 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#15. Ethiopia

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ: 1,093 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#16. Mali

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 1,128 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#17. Guinea-Bissau

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ: 1,144 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#18. Comoros

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ: 1,232 ដុល្លារ (គិតចាប់ពីឆ្នាំ 2011)

#19. Haiti

ផលិតផលសរុបក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ: 1,235 ដុល្លារ (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011)

#20. Uganda

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបម្នាក់ៗ: 1,317 ដុល្លា (គិតត្រឹមឆ្នាំ 2011) ៕

ប្រភព៖ herichest កែសម្រួល៖ មនោ វិជ្ជា (អ្នកនិពន្ធ និងស្រាវជ្រាវ)

គេហទំព័រ ចំណេះដឹងគ្រប់ទីកន្លែង ស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗ និងស្រាវជ្រាវគ្រប់ទីកន្លែងជាភាសាខ្មែរ ចែកជូនចំណេះដឹងដល់ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ដើម្បីជាប្រយោជន៍ និង បង្កើនចំណេះដឹង។ សូមកុំភ្លេចជួយចុច Like & Share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀត។

ឆ្លើយ​តប​

Please enter your comment!
Please enter your name here